Σύναψη δανείων από τον Δήμο Καλαμάτας για έργα

0

Τη χορήγηση στο Δήμο Καλαμάτας τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, συνολικού ποσού € 1.370.000 €, «για την εκτέλεση επενδυτικών έργων», προερχομένου του ποσού κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) & 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας κατά τη σημερινή (Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019) συνεδρίασή της.

Επισημαίνεται ότι κατά την 3684/16-05-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, δόθηκε η σχετική έγκριση χορήγησης στο Δήμο Καλαμάτας τοκοχρεολυτικού δανείου.

Η Οικονομική Επιτροπή, με την απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή των όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου, με σκοπό την εκτέλεση επενδυτικών έργων ως εξής:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
1 Κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο γήπεδο «Παλιάμπελα» και προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών στο γήπεδο Δυτικής Παραλίας 300.000,00 €
2Ολοκλήρωση και φωτισμός ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Ασπρόχωμα 470.000,00 €
3Διαμόρφωση χώρου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας για στέγαση της Σχολής Χορού 400.000,00 €
4 Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά – Πελεκητό   200.000,00 €

Δάνειο 186.000 ευρώ για φωτοβολταϊκά σε δημοτικά κτήρια

Στην ίδια συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη συνομολόγηση άλλου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτήρια του Δήμου Καλαμάτας. Το δάνειο ύψους 186.000 ευρώ, αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα εξής δημοτικά κτίρια:

 • Δ’ Παιδικός Σταθμός
 • Ε’ Παιδικός Σταθμός
 • Κτήριο οδού Θουκυδίου (πρώην Λάρδα)
 • 10ο Δημοτικό Σχολείο
 • Μέγαρο Χορού
 • Δημαρχείο.

Σκοπός είναι να περιορισθούν τα ποσά που πληρώνει ο Δήμος στη ΔΕΗ για ηλεκτρικό ρεύμα, με τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

Απόφαση για τη συντήρηση Παιδικών Χαρών

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών (2019)». Εγκρίθηκαν όσον αφορά σε παροχή υπηρεσιών προϋπολογισμού 44.999,60 € με το ΦΠΑ για τις 42 παιδικές χαρές του Δήμου.

Πολεοδομική Μελέτη Μικρής Μαντίνειας

Ακόμη, η Οικονομική Επιτροπή ασχολήθηκε με το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης & μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας». Ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ενώ επίσης ελέγχθηκαν και βαθμολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές. Απορρίφθηκε μία προσφορά και στο διαγωνισμό συνεχίζουν 5 οικονομικοί φορείς.

Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου

Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το σχολικό έτος 2019 – 2020». Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Παντελής Α. Πετρόπουλος και Σία ΟΕ με προσφορά ύψους 136.098,58 € με το ΦΠΑ.

Σύνδεση μεταξύ Άνω και Κάτω Βέργας

Εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα)». Κατακυρώθηκε στον Ιωάννη Παν. Τσούση, που προσέφερε έκπτωση 52,57% επί προϋπολογισμού 800.000 € με το ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος αγροτικής οδού κατηγορίας ΑV στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας. Πρόκειται για δρόμο συνολικού μήκους περίπου 2.850 μ., από τα οποία τμήμα 400 μέτρων είναι σήμερα τσιμεντοστρωμένο, ενώ θα κατασκευασθεί τμήμα 2.450 μέτρων, το οποίο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ ασφαλτόδρομου (άνω) και τσιμεντόδρομου (κάτω). Η πράξη έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020», ενώ η κάλυψη της δαπάνης είναι πλήρης, δηλαδή ο Δήμος Καλαμάτας δε θα επιβαρυνθεί.

Αξιοποίηση Ακινήτων Παναγιώτου

Η Οικονομική Επιτροπή ασχολήθηκε με την επιλογή διαδικασίας σύνταξης πρότασης αξιοποίησης με πόρους τρίτων και έγκριση πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης των ακινήτων του κληροδοτήματος «Βασιλείου & Ευδοκίας Παναγιώταρου», από κάθε ενδιαφερόμενο.

Εγκρίθηκαν:

 1. Η επιλογή της διαδικασίας σύνταξης πρότασης αξιοποίησης με πόρους τρίτων λόγω μη επάρκειας οικονομικών πόρων του Κ.Α.Δ. «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου»
 2. Η έκδοση σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με προταθέν σχέδιο
 3. Η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση θα πρέπει να γίνουν προσφορές για τη μακροχρόνια μίσθωση των παρακάτω ακινήτων, τα οποία χρήζουν επισκευών.

Πρόκειται για ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας Τ.Κ. 24100:

 1. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφάνειας 428,24 τ.μ. (ενοικιαζόμενα δωμάτια)
 2. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφάνειας 192,58 τ.μ.
 3. Διώροφο εργοστάσιο συνολικής επιφάνειας 586,10 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 21,17 τ.μ.
 4. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφάνειας 340,23 τ.μ. (ισόγειο κατάστημα 169,41 τ.μ. και όροφος 170,82 τ.μ.)

και άλλοι βοηθητικοί χώροι τα οποία βρίσκονται εντός γεωτεμαχίου εκτάσεως 18.394,82 τ.μ. εντός οικισμού και δύο ακόμα γεωτεμάχια εκτάσεων 202,38 τ.μ. και 891,62 τ.μ. εκτός οικισμού εκτός οικισμού

Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) έτη.

Προσφορές-προτάσεις θα αποστέλλονται έως και δυο (2) μήνες από τη ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα «Κληροδότημα Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου», Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99 Καλαμάτα Τ.Κ. 24134, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2721360840.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.