Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας

0

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, στη 1 μετά το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), προκειμένου να ασχοληθεί με τη συζήτηση των 12 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Έγκριση Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 2. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2021. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.», για την Πράξη: «Μελέτες ωρίμανσης και υλοποίηση του έργου: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 4. Έγκριση αποδοχής των όρων της με Α.Π. 14576/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης και υλοποίηση του έργου: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/2016 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 6. Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 7. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας Γ΄ Φάση (Πλατεία Υπαπαντής)». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου (από Φαρών έως Τσαμαδού)». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)
 9. Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 10. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
 11. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 29/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2021, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
 12. Επί αιτήματος μισθώτριας εταιρίας για μείωση του ενοικίου ακινήτου του κληροδοτήματος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
μοιραστειτε το:

Comments are closed.