Στο “παρά ένα” αποφασίζουν για την προσφυγή κατά της Αγρίου

0

Αποφασίζει αύριο Τετάρτη, λίγες ώρες πριν εκπνεύει η προθεσμία, ο Δήμος Καλαμάτας και συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή, αν θα προσφύγει ή όχι κατά της με Αριθ. Πρωτ.: 52114/ 27-04-20 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας Και Ιονίου, Νικόλαου Παπαθεοδώρου, με την οποία έκανε αποδεκτή προσφυγή της Σταυρούλας Αγρίου, κατά του Δημάρψου Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη απόφαση έγινε αποδεκτή η από 13/02/20 ̟προσφυγή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλας Αγρίου, κατά της υπ’ αριθ. Πρωτ. 40/4278/31-01-20 απόφασης του ∆ηµάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, με την οποία όρισε αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Δήμου, την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παναγιώτα Κουράκλη.

Σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Παπαθεοδώρου «κατά της ως άνω απόφασης, χωρεί ̟προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/06), εντός ̟προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ̟παρούσας».

Έτσι, ήλθε στην Οικονομική Επιτροπή με τη λήξη της προθεσμίας, ως 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της 20ης/2020 συνεδρίασης της, αύριο Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, στη 1 το μεσημέρι, η «Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 52114/27-4-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος, Γ. Φάβας)». [Δείτε εδώ την πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής].

  • Δείτε εδώ τα σχετικά με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Παπαθεοδώρου, με την οποία έκανε αποδεκτή την προσφυγή της κας Αγρίου, κατά της απόφασης του ∆ηµάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.