Στα 11,3 εκ. € το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας

0

Καταρτίσθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών το προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας έτους 2019, όπως και το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας για το επόμενο έτος, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 11.338.407,04 €.

Το προσχέδιο υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης (Αντιδήμαρχο Ανδρέα Καραγιάννη) και στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας (τον Δήμαρχο). Θα ακολουθήσει η υποβολή του προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2018

 • Διαμορφ/ντα                Βεβαιωθέντα                   Εκτιμ. Εισπ.31/12
 • 72.496.114,79               48.766.156,96                  56.076.717,42

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2019

 • Ψηφισθέντα                  Εγκριθέντα                    Διαμορφ/ντα
 • 58.446.575,78                58.446.575,78                 58.446.575,78

Δείτε εδώ τον πίνακα ανακεφαλαίωσης,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2018

 • Διαμορφ/ντα                 Βεβαιωθέντα                Εκτιμ. Εισπ.31/12
 • 72.496.114,79               48.766.156,96                56.076.717,42

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2019

 • Ψηφισθέντα                  Επικυρωθέντα             Διαμορφ/ντα
 • 58.446.575,78                58.446.575,78               58.446.575,78

Δείτε εδώ τον πίνακα εσόδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2018 

 • Διαμορφωθείσες             Ενταλθεισες              Εκτιμ. Πληρ/σες 31/12/
 • 72.293.847,37                 20.032.212,15             45.486.069,70

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2019

 • Ψηφισθείσες                  Επικυρωθείσες          Διαμορφ/ντα
 • 58.446.575,78                 58.446.575,78             58.446.575,78

Δείτε εδώ τον πίνακα εξόδων

Επίσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας για το 2019, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 11.338.407,04 €, διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης και θα ακολουθήσει η εισαγωγή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να το ψηφίσει.

Δείτε εδώ το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλαμάτας έτους 2019.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.