Ρύθμιση χρεών και προς τον Δήμο Πύλου Νέστορος

0

Η δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ. δίνεται στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργού Εσωτερικών -όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Πύλου Νέστορος- στο πλαίσιο του ισχύοντα νόμο Ν.4611/2019, σύμφωνα με τον οποίον:

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (έως 17-09-2019).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να εντάσσονται στη ρύθμιση, στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.
Περισσότερες πληροφορίες στα αρμόδια Τμήματα Εσόδων και Ταμείου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2723022221 και 2723360239 Θεόδωρος Σαρδέλης και Αντώνης Μαρκαναστασάκης και στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.

  • Δημοτικό Κατάστημα Νέστορος τηλέφωνο επικοινωνίας 2763029749 Βασίλειος Παναγόπουλος.
  • Δημοτικό Κατάστημα Κορώνης τηλέφωνο επικοινωνίας 2725022221 Νικόλαος Μπίζος.
  • Δημοτικό Κατάστημα Μεθώνης τηλέφωνο επικοινωνίας 2723031609 Αντώνιος Μαρκαναστασάκης
  • Δημοτικό Κατάστημα Χιλιοχωρίων τηλέφωνο επικοινωνίας 2723051318 Χρήστος Δεμπεγιώτης.
  • Δημοτικό Κατάστημα Παπαφλέσσα τηλέφωνο επικοινωνίας 2722084095 Λευκοθέα Φράγκου.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.