Πώς ο δήμαρχος αναγκάστηκε να ορίσει διευθύντρια την Στ. Αγρίου

0

Για μια ακόμα φορά -και στην τρίτη προσφυγή της- δικαιώθηκε η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, πολιτικός μηχανικός, Σταυρούλα Ν. Αγρίου, αναγκάζοντας τον Δήμαρχο Θαν. Βασιλόπουλο, μετά από αρνήσεις ενός έτους, με απόφαση του (ΑΔΑ: Ψ5ΠΜΩΕΕ-0Φ3), να την ορίσει και αν. Γενική Διευθύντρια των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Είχε προηγηθεί απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικόλαου Παπαθεοδώρου -με αριθµ. πρωτ.: 42415 (+6928) / 11-03-2021) που αναρτήθηκε ένα μήνα μετά (07/04/21) στο “Διαύγεια” (ΑΔΑ: ΩΤΜ2ΟΡ1Φ-Ε7Α)- με την οποία αποδέχθηκε “την από 20-11-2020 προσφυγή της κας Σταυρούλας Αγρίου, υπαλλήλου του ∆ήµου Καλαµάτας, κατά παράλειψη οφειλόµενης νόμιμης ενέργειας του ∆ηµάρχου Καλαµάτας”.

Στην απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η προσφεύγουσα µε την υπό κρίση προσφυγή προσφεύγει κατά παράλειψης οφειλοµένης νόμιμης ενέργειας του ∆ήµου Καλαµάτας, ο οποίος δεν απάντησε στην υπ’ αριθ. πρωτ. 41930/07-08-2020 αίτησή της.

Ειδικότερα αναφέρει ότι: “ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας όφειλε, µετά την ακύρωση της µε αρ. 40/4278/31-01-2020 απόφασής του µε τις αποφάσεις του Συντονιστή και της Επιτροπής και σύμφωνα µε τα ρητώς και κατηγορηµατικώς διαλαµβανόµενα στις εν λόγω αποφάσεις, να µε τοποθετήσει ως αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής ∆/νσης του ∆ήµου Καλαµάτας, άλλως να απαντήσει στο από 07/08/2020 σχετικό αίτημά µου ως ήταν υποχρεωμένος να πράξει”.

Στην προκειμένη περίπτωση µε την αρ. 7/Πρακτικό 4β/07-07-2020 απόφαση της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/06, απορρίφθηκε η από 09-06-2020 (α.π. 33/09-06-2020 στην Επιτροπή) προσφυγή του ΟΤΑ α’ βαθµού µε την επωνυμία “Δήμος Καλαµάτας” κατά της µε αρ. πρωτ. 52114/27- 04-2020 απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης σύµφωνα µε την οποία είχε ακυρωθεί η αρ. πρωτ. 40/4278/31-01-20 απόφαση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας (ΑΔΑ: ΨΦ82ΩΕΕ-ΚΒΚ), κατόπιν προσφυγής της κας Α. Σ., µε την οποία οριζόταν ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ∆ήµου Καλαµάτας η κα. Κ. Π. του Ν., αντί της προσφεύγουσας. Περαιτέρω µε την από 25-05-2020 αίτησή της η κα. Κ. Π. παραιτείται από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του ∆ήµου Καλαµάτας σε συµµόρφωση της αρ. 7/Πρακτικό 4β/07-07-2020 απόφασης της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/06 και η θέση έκτοτε παραµένει κενή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόµαστε την από 20-11-2020 ειδική διοικητική προσφυγή της κας Α.Σ. του Ν., υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας, κατά παράλειψης οφειλόµενης ενέργειας του ∆ηµάρχου Καλαµάτας, για τους αναφερόµενους λόγους. Κατά της ως άνω απόφασης, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/06), εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 3 ΔΙΚΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤ. ΑΓΡΙΟΥ

Ειχαν προηγηθεί δύο ακόμα αποφάσεις, η αρχική του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Ν. Παπαθεοδώρου, και της Επιτροπής του αρ. 152, στην οποία προσέφυγε ο δήμαρχος Καλαμάτας κατά της πρώτης.

Ειδικότερα, αρχικά ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικόλαος Παπαθεοδώρου στις 27/04/20 με την αριθµ. πρωτ.: 52114, απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΜΜΒΟΡ1Φ-ΓΓΑ) έκανε αποδεκτή την από 13/02/20 ̟προσφυγή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλας Αγρίου, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 40/4278/31-01-20 απόφασης του Δηµάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, με την οποία όρισε αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Δήμου, την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Π.Κ.

Ο Δήμος Καλαμάτας μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, που συνεδρίασε στις 27/5/2020, αποφάσισε να προσφύγει κατά της με αριθ. πρωτ.: 52114/ 27-04-20 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικόλαου Παπαθεοδώρου, με την οποία έκανε αποδεκτή προσφυγή της Σταυρούλας Αγρίου, κατά του Δημάρχου Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλου.

Η κα Αγρίου η οποία είχε προσφύγει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, διεκδικώντας τη θέση της αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του Δήμου, ως έχουσα τα απαιτούμενα από το νόμο, δικαιώθηκε και πάλι και από την Ειδική Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06), στην οποία προσέφυγε ο δήμαρχος Καλαμάτας για να προσβάλει την προαναφερόμενη απόφαση.

Και καθώς ο δήμαρχος Καλαμάτας εξακολουθούσε να μην ορίζει την κα Αγρίου αν. Γενική Διευθύντρια των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας -θέση η οποία έμεινε κενή μετά την παραίτηση της Π.Κ. όταν εκδόθηκε η πρώτη απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης- και μετά τη δικαίωσή της από την Ειδική Επιτροπής του αρ. 152, προσέφυγε και πάλι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Έτσι, ο Συντονιστής της Νικόλαος Παπαθεοδώρου αποδέχτηκε την τελευταία ένταση της κας Αγρίου, εξαναγκαζόμενος στην τοποθέτησή της στη θέση της αν. Γενικής Διευθύντριας των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.