Πρόβλημα με το νερό στη Λαγκάδα και τον Πύργο της Δ. Μάνης

0

“Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων έδειξαν ότι οι παραμετρικές τιμές των δειγμάτων πόσιμου νερού κινήθηκαν εκτός των θεσμοθετημένων προτύπων ποιότητας, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ”. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας “σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε τοπικά διαμερίσματα του δήμου Δυτικής Μάνης”, μετά από αιτήματα κατοίκων και συλλόγων της Δυτικής Μάνης.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο “διενεργήσαμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, δειγματοληψίες για μικροβιολογική και χημική ανάλυση νερών από τα δίκτυα ύδρευσης των Τ.Κ. Λαγκαδάς και Πύργου στις 13/7/2020 και 5/8/2020” και προστίθεται: “Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων, αποστείλαμε στο δήμο Δυτικής Μάνης τα (ζ) σχετικά έγγραφα μας για λήψη των απαραίτητων ΑΜΕΣΩΝ μέτρων, με σκοπό την παροχή υγιεινού νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους κατοίκους των αναφερόμενων τοπικών κοινοτήτων”.

Η απάντηση της προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας Αικατερίνης Σπέντζουρα μετά τις αιτήσεις καταγγελίες του Συλλόγου Λαγκάδας Δυτικής Μάνης και του Συλλόγου Πυργιανών Μεσσηνιακής Μάνης “Ο Άγιος Γεώργιος”, τις από 20/7/2020 και 24/7/2020 αιτήσεις – υπομνήματά του Χρήστου Μπελογιαννέα, την από 24/7/2020 αίτηση της Σοφίας Χριστοφιλοπούλου, και της από 3/8/2020 αίτηση της Μ. Χουλιαρέα, αναφέρει τα εξής:

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά σας γνωρίζουμε ότι μετά την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, το υπουργείο υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με θέμα “παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων σε θέματα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας”.

Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους πολίτες του δήμου Δυτικής Μάνης, πρωταρχικής σημασίας είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης, καθώς και η ανελλιπής τήρηση των διαδικασιών ελέγχου από τον αρμόδιο φορέα.

Για το λόγο αυτό οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμος Δυτικής Μάνης) ως υπεύθυνοι ύδρευσης θα πρέπει:

 1. Να αξιολογούν με προτεραιότητα τα έργα εκσυγχρονισμού του των δικτύων ύδρευσης
 2. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης (γεώτρησεις υδρομάστευσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ). 
 3. Να συντηρούν τακτικά και να ελέγχουν συστηματικά τα συστήματα ύδρευσης (εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα), ενώ τα φθαρμένα δίκτυα να αντικαθίστανται με προτεραιότητα 
 4. Να διενεργούν συστηματικά τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία ελέγχους 
 5. Να ελέγχουν το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης […] 
 6. Να λαμβάνουν γενικά κάθε μέτρο που να που θα διασφαλίζει κανονική παροχή υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση 

Η υπηρεσία μας ασκεί εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι ύδρευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο παράρτημα 1 της (δ) σχετικής ΚΥΑ. Δεν υποκαθιστούν τον υπεύθυνο ύδρευσης (Δημοτική Αρχή κλπ), αλλά συνεργάζονται μαζί του.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω και κατόπιν παραγγελιών κατοίκων και συλλόγων, σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε τοπικά διαμερίσματα του δήμου Δυτικής Μάνης, διενεργήσαμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, δειγματοληψίες για μικροβιολογική και χημική ανάλυση νερών από τα δίκτυα ύδρευσης των Τ.Κ. Λαγκαδάς και Πύργου στις 13/7/2020 και 5/8/2020.

Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων, αποστείλαμε στο δήμο Δυτικής Μάνης τα (ζ) σχετικά έγγραφα μας για λήψη των απαραίτητων ΑΜΕΣΩΝ μέτρων, με σκοπό την παροχή υγιεινού νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους κατοίκους των αναφερόμενων τοπικών κοινοτήτων.

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων έδειξαν ότι οι παραμετρικές τιμές των δειγμάτων πόσιμου νερού κινήθηκαν εκτός των θεσμοθετημένων προτύπων ποιότητας, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

Κυριότερα προβλήματα που διαπιστώθηκαν είναι:

 1. Η έλλειψη επάρκειας νερού με αποτέλεσμα τις συχνές διακοπές υδροδότησης. Επισημαίνεται ότι ο κάθε άνθρωπος απαιτεί τουλάχιστον 100 λίτρα νερού ημερησίως για πόση, προετοιμασία τροφής και προσωπική υγιεινή
 2. Η μη συνεχή, συστηματική και ελεγχόμενη απολύμανση του νερού (χλωρίωση).
 3. Η παρουσία δεικτών μικροβιολογικής επιβάρυνσης (κολοβακτηρίδια εντερόκοκκοι κλπ) και
 4. Η άνοδος των χλωριούχων και αγωγιμότητας (εσωτερικό δίκτυο Τ.Κ. Λαγκαδάς).

Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένα πρόσωπα για την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και της συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για την σωστή εφαρμογή της απολύμανσης, ούτως ώστε, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Συνέπεια αυτού είναι η μη σωστή απολύμανση και όπως είναι προφανές και η μη τήρηση του ειδικού βιβλίου (αρχείο) καταχώρησης των αποτελεσμάτων καθημερινής μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου.

Είναι σαφές ότι, η παροχή υγιεινού νερού στον ανθρώπινο οργανισμό επιτυγχάνεται μόνο με ένα εγκαίρως επικαιροποιημένο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων.

Πρέπει να γίνει κατανοητό στη Δημοτική Αρχή ότι οι κυριότεροι λόγοι για τη συμμόρφωση με τις θεσμικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για παροχή επαρκούς και υγιεινού πόσιμου νερού είναι κοινωνικοί, οικονομικοί και αναπτυξιακοί και είναι επίσης προαπαιτούμενο για την χάραξη των σχετικών της πολιτικών.

Με εντολή περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας
Σπέντζουρα Αικατερίνη
Ιατρός αιμοδοσίας Υγείας ΕΣΥ
με βαθμό διευθυντή

 • Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο
μοιραστειτε το:

Comments are closed.