Ορίστηκαν οι 4 αντιδήμαρχοι του Δήμου Τριφυλίας

0

Τέσσερις Αντιδημάρχους στο Δήμο Τριφυλίας όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης µε θητεία από 05/09/2019 μέχρι 04/09/2020, οι οποίοι είναι πι εξής:

 • Τον Γεώργιο Ι. Ασημακόπουλο, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
 • Τον Αντώνιο Θεμ. Βλάχο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Μελετών και Πολεοδομίας
 • Τον Δημήτριο Γ. Στριμπάκο, Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Τον  Νικόλαο Απ. Φρούσο, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού

Συγκεκριμένα οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους είναι οι εξής:

Τον Γεώργιο Ι. Ασημακόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων στον τομέα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
 • του Τμήματος Συντηρήσεων, Έργων και Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας.
 • του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας.
 • για την εκπόνηση και διατύπωση προγραμμάτων και εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό υπηρεσιών, μέσων και δράσεων, υποστήριξη οργάνων και ενεργειών για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Τον Αντώνιο Θεμ. Βλάχο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχο Τεχνικών Μελετών και Πολεοδομίας και  του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Πολιτικής Προστασίας πλην του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 • του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης).
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Τον Δημήτριο Γ. Στριμπάκο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της  υπογραφής όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων που αφορούν στην εν λόγω Υπηρεσία.
 • της Οργάνωσης υπηρεσιών Δήμου και Επιχειρήσεων.
 • της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Τον  Νικόλαο Απ. Φρούσο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – Αθλητισμού του  Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημ. Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού – Αθλητισμού.
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Ασημακόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Στριμπάκο.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γεωργίου Ασημακόπουλου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Στριμπάκος και τανάπαλιν.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αντωνίου Βλάχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φρούσος και τούμπαλιν.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.