Οι 6 αντιδήμαρχοι στον Δήμο Πύλου Νέστορος και οι αρμοδιότητές τους

0

Τους έξι αντιδημάρχους του Δήμου Πύλου Νέστορος όρισε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Θ. Καρβέλας, με απόφασή του, με την οποία καθορίστηκαν και οι αρμοδιότητές τους, με τη διετή θητεία τους να ξεκινά σήμερα (04-09-2019) και να λήγει στις 03-09-2020.

Οι αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13327/04-09-2019 απόφασή του δημάρχου Π. Καρβέλα, (που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου), είναι οι εξής:

 • Θεόδωρος Ν. Βουγιούκας, αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας και Ανάπτυξης και για τη Δ.Ε. Πύλου.
 • Δημήτριος Γ. Σιψάς, αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας και για τη Δ.Ε. Κορώνης.
 • Διονύσιος Ν. Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 • Δημήτριος Β. Γαϊτάνης, αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας και για τη Δ.Ε. Νέστορος.
 • Μιχαήλ Γ. Καραβίδας, αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Συντήρησης Υποδομών και για τη Δ.Ε. Παπαφλέσσα.
 • Αναστάσιος Α. Χρονόπουλος, αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου και για τη Δ.Ε. Χιλιοχωρίων.

«Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος του Ν. Βουγιούκας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο», αναφέρεται στη σχετική απόφαση του δημάρχου Πύλου Νέστορος.

Όπως αναφέρεται στην απόφασή του, ο δημάρχος Π. Καρβέλας, ορίζει τους ακόλουθους δημοτικούς συμβούλους και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

1. Τον Θεόδωρο Ν. Βουγιούκα αντιδήμαρχο Διοικητικής Μέριμνας και Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:

 • Του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου.
 • Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών.
 • Του Τμήματος ΚΕΠ.
 • Του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Πληροφορικής.
 • Του Γραφείου διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών .Δραστηριοτήτων.

Για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

2. Τον Δημήτριο Γ. Σιψά Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των:

 • Του Γραφείου Απασχόλησης Τουρισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Του Γραφείου Παιδείας και δια βίου Μάθησης.
 • Του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

3. Τον Διονύσιο Ν. Αγγελόπουλο αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης – Αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών – Καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων, καθαριότητα και ευπρεπισμό των κοιμητηρίων).

4. Τον Δημήτριο Β. Γαϊτάνη, αντιδήμαρχο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:

 • Του Γραφείου Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

Για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

5. Τον κ. Μιχαήλ Γ. Καραβίδα, αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Συντήρησης Υποδομών και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:

 • Του γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών.
 • Του γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 • Του Γραφείου Περιβάλλοντος.

Για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

6. Τον Αναστάσιο Α. Χρονόπουλο, αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:

 • Του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου.
 • Του Γραφείου Καθημερινότητας και εποπτείας Συνεργείων.
 • Τη συντήρηση δημοτικών και αγροτικών οδών.
 • Του Γραφείου Αγροτικής – Ζωικής παραγωγής Αλιείας.

Για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.
 • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.