Οι 486 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στη Μεσσηνία

0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Για τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες υπάρχουν 1.870 συνολικά θέσεις:

  • 486 στη Μεσσηνία,
  • 383 στην Αρκαδία,
  • 327 στη Λακωνία,
  • 298 στην Αργολίδα,
  • 376 στην Κορινθία.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας συνολικά 272 άτομα, από τους οποίους οι 43 στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Όσον αφορά στους Δήμους της Μεσσηνίας οι θέσεις έχουν ως εξής:

  • Δυτικής Μάνης 18,
  • Καλαμάτας 176,
  • Μεσσήνης 63,
  • Οιχαλίας 36,
  • Πύλου Νέστορος 54 και
  • Τριφυλίας 71.

Για άλλους φορείς του Νομού είναι ακόμα 68 θέσεις απασχόλησης.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/ programmata-koinophelous-kharaktera

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60)
  • Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω
  • Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό
  • Ηλικία
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  • Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και
  • Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed. gr.

Αναλυτικά, οι θέσεις απασχόλησης για τη Μεσσηνία είναι οι εξής:

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 5 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υπηρεσία ΤοποθέτησηςΕκπαιδευτικό ΕπίπεδοΕιδικότηταΘέσεις
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
  Σύνολον Δήμου Δ. Μάνης18
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ12
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ9
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ6
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΓΕΩΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΔΑΣΚΑΛΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ9
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ5
  Σύνολον Δήμου Καλαμάτας176
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ9
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
  Σύνολον Δήμου Μεσσήνης63
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
  Σύνολον Δήμου Οιχαλίας36
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ38
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
  Σύνολον Δ. Πύλου Νέστορος54
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ14
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ3
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
  Σύνολον Δήμου Τριφυλίας71

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υπηρεσία ΤοποθέτησηςΕκπαιδευτικό ΕπίπεδοΕιδικότηταΘέσεις
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ6
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ2
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΒΙΟΛΟΓΩΝ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
   Σύνολον Π.Ε. Μεσσηνίας43

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Φορέας ΕπίβλεψηςΥπηρεσία
Τοποθέτησης
Εκπ/κό ΕπίπεδοΕιδικότηταΘέσεις
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑΣΓΡΑΦΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑΣΠΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ
ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑΣΠΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ
ΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ2
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)ΠΕΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)ΠΕΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)ΠΕΜΟΥΣΙΚΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)ΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)ΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)ΠΕΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)ΜΟΘΕ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)ΜΟΘΕ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ2
Σύνολον25
  • Κατεβάστε το αρχείο με τις θέσεις αναλυτικά εδώ
μοιραστειτε το:

Comments are closed.