Και 2η ήττα του Δημάρχου Καλαμάτας με τη Σταυρούλα Αγρίου

0

Δικαιώθηκε ξανά -και από την Ειδική Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/06)- η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, η προσφυγή της οποίας, κατά της υπ’ αριθ. Πρωτ. 40/4278/31-01-20 απόφασης του ∆ηµάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, με την οποία όρισε αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Δήμου την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,  Παναγιώτα Κουράκλη, είχε γίνει αποδεκτή από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικόλαο Παπαθεοδώρου, με την αριθµ. πρωτ. 5211427/04/20 απόφασή του.

Η κα Αγρίου η οποία είχε προσφύγει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, διεκδικώντας τη θέση της αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του Δήμου, ως έχουσα τα απαιτούμενα από το νόμο, δικαιώθηκε και πάλι –σύμφωνα με πληροφορίες μας- και από την Ειδική Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/06), στην οποία προσέφυγε ο δήμαρχος Καλαμάτας για να προσβάλει την προαναφερόμενη απόφαση.

Η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/06), η οποία συνεδρίασε σήμερα, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί, αφού πρώτα καθαρογραφεί.

Στην απόφασή του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικόλαος Παπαθεοδώρου, ανέφερε: “Αποδεχόμαστε την από 13-02-2020 ̟προσφυγή της Αγρίου Σταυρούλας του Νικολάου, υπάλληλο του ∆ήµου Καλαμάτας κατά της υπ’ αριθ. ̟πρωτ. 40/4278/31-01-20 αποφάσεως του ∆ηµάρχου Καλαμάτας”.

Με την ίδια απόφαση του κ. Παπαθεοδώρου απορρίφθηκε η από 13-02-2020 ̟προσφυγή της Γεωργίας Ηλιοπούλου Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία διεκδικούσε και αυτή τη θέση της αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Δήμου, επειδή, σύμφωνα με την απόφαση του κ. Παπαθεοδώρου, η κα Αγρίου είχε περισσότερα προσόντα.

Στην απόφαση του κ. Παπαθεοδώρου αναφέρεται:

“Επειδή από τα προσαχθέντα υπό της καθ’ ης η προσφυγή υπηρεσίας έγγραφα προκύπτει ότι οι κ.κ. Αγρίου Σταυρούλα, Ηλιοπούλου Γεωργία και Κουράκλη Παναγιώτα έχουν βαθµό Α’, επιπροσθέτως µε τα αρ. πρωτ. 4717/373 + 4500/374/10-02-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήµου Καλαμάτας, η σειρά κατάταξης των αρχαιότερων σε θέση Διευθυντή την 31-01-2020 (ημερομηνία έκδοσης της ̟προσβαλλόμενης απόφασης) διαμορφώνεται ως εξής:

  • Αγρίου Σταυρούλα έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για 14 χρόνια -11 μήνες – 2 ημέρες
  • Ηλιοπούλου Γεωργίας έχει ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για 13 χρόνια -9 μήνες – 13 ημέρες
  • Κουράκλη Παναγιώτα έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για 13 χρόνια -4 μήνες – 15 ημέρες”.
  • Δείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ με την αρχική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικόλαο Παπαθεοδώρου.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.