Ερωτήματα για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας

0

Προς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας

Μολονότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861 / 2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως ο Νόμος αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερον, όπου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3, ρητά περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του νόμου και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), δυστυχώς, παρά την άοκνη μακρόχρονη αναζήτησή μου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», κατέστη αδύνατον να ανεύρω, οιαδήποτε ανάρτηση με ΑΔΑ (Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας σχετική με τους απολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα κάθε οικονομικού έτους, όπως ρητά εκ του Νόμου υποχρεούται η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.

Δηλαδή, σύμφωνα με το Νόμο 4483/2017, άρθρο 4 παράγραφος 3η, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης.

Κατά συνέπεια, εφόσον οι απολογισμοί των οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, δεν είχαν αναρτηθεί νόμιμα στο διαδίκτυο, κατά τα οριζόμενα στον ως άνω νόμο, ώστε να λάβουν ΑΔΑ και να ισχύσουν από την ανάρτησή τους,  επί ποιών διατάξεων του Νόμου ερείδεται η σύνταξη των δημοσιευθέντων προϋπολογισμών για τα οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ,2018, 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο 4483/2017, άρθρο 3 παράγραφος 2ε,  εγκρίνει, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, με ποιο σκεπτικό, εν όψει του ότι η άγνοια Νόμου δεν επιτρέπεται, ενέκρινε τους  προϋπολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Εν όψει των ανωτέρω σας καλώ, με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου, όπως μου γνωστοποιήσετε άμεσα τους ΑΔΑ (Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης) από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας σχετικά με τους απολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Τριφυλία Μεσσηνίας, 15 Ιανουαρίου 2019

Μετά τιμής,

Γεώργιος Λεβεντάκης

Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας

μοιραστειτε το:

Comments are closed.