Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη για τα απορρίμματα

0

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω31Τ4653Π8-ΒΜΖ), που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, στο πρόγραμμα “Διαύγεια” του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου (ΠΕΣΔΑ).

Η έγκριση της ΣΜΠΕ, η οποία υπογράφεται από τέσσερις υπουργούς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο μεταξύ Υπουργείου, Περιφέρειας και Αναδόχου.

Η συγκεκριμένη απόφαση που υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου και Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και από τους αναπληρωτές υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλο και Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση.

Η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ έχει ήδη υπερψηφιστεί και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Με την 27σέλιδη απόφαση εγκρίνεται «η Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως αυτό περιγράφεται στην ως άνω ΣΜΠΕ, συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωματικών στοιχείων της, και συνοψίζεται στην ενότητα Α΄ της παρούσας Απόφασης, υπό τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της τελευταίας, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά την έγκριση, εξειδίκευση και υλοποίηση του Σχεδίου, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού του.

Στην Α Ενότητα που αφορά στην «Περιγραφή του Σχεδίου», αναφέρονται τα εξής:

«Το Σχέδιο αφορά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), αλλά και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ), που εγκρίθηκαν με την ΠΥΣ 49/15-12-2015.

Αρχή Σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Σχέδιο καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Για τους σκοπούς του Σχεδίου καθιερώνεται μία ενιαία Διαχειριστική Ενότητα που καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας.

Το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου αποτελεί σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των παραγομένων στην Περιφέρεια αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4042/2012, προσδιορίζει δε τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ, και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα τα οποία προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: την πρόληψη παραγωγής, την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, κάθε άλλου είδους ανάκτηση όπως ανάκτηση ενέργειας, και την ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Το Σχέδιο περιλαμβάνει επίσης το Σχέδιο Πρόληψης για τη Δημιουργία Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο Σχέδιο δεν περιλαμβάνεται η διαχείριση αποβλήτων που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4042/2012, όπως αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, τα (επιτόπου) εδάφη που περιλαμβάνουν ρυπασμένες γαίες που δεν έχουν ακόμα εκσκαφεί, τα λύματα, τα πτώματα ζώων που αποθνήσκουν εκτός σφαγείων κλπ».

  • Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση
μοιραστειτε το:

Comments are closed.