Αποφάσεις για την Αρχαία Μεσσήνη και το Κάστρο Μεθώνης

0

Η βελτίωση των οδών Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη και Αρσινόη – Αρχαιολογικός χώρος (αρχαίο στάδιο), προϋπολογισμού 19.790.000 €, καθώς και η αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης, προϋπολογισμό 475.000 €, περιλαμβάνονται μεταξύ των 4 θεμάτων που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, κατά τη σημερινή (6/4/21) συνεδρίασή της.

Ειδικότερα, τα θέματα μεσσηνιακού ενδιαφέροντος που ενέκρινε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή έχουν ως εξής:

Η οδός Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 για το έργο: «Βελτίωση της 22ας και 24ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας στο τμήμα Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη και της οδού Αρσινόης – Αρχαιολογικού χώρου (αρχαίο στάδιο)» , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ102 «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της περιφέρειας», συνολικού προϋπολογισμού 19.790.000 €.

Η βελτίωση της 22ας και 24ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη καθώς και της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο), σε συνδυασμό με την κατασκευή της 7ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Μεσσήνη – Λάμπαινα και την υπό μελέτη οδό Αρφαρά – Λάμπαινα, συνδέει άμεσα την Αρχαία Μεσσήνη με τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι Καλαμάτας.

Το μήκος του τμήματος Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη είναι 9,650 χλμ. και της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο) είναι 0,797 χλμ.

Το έργο στοχεύει:

 • Στην αύξηση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των αξόνων που παρεμβαίνει.
 • Στην ομαλή κυκλοφορία και στην αύξηση της εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου.
 • Στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων οδών.
 • Στην αύξηση των επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης.
 • Στην σύνδεση Αρχαιολογικών Χώρων του Νομού Μεσσηνίας.
 • Στην ανάπτυξη των ορεινών Οικισμών του εσωτερικού του Νομού Μεσσηνίας.

Η πράξη, σύμφωνα με την πρόταση που θα κατατεθεί προβλέπεται να υλοποιηθεί σε πέντε υποέργα.

Υποέργο 1: «Βελτίωση της 22ας και 24ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας στο τμήμα Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη και της οδού Αρσινόης – Αρχαιολογικού χώρου (αρχαίο στάδιο)» – Εργολαβία.

Το υποέργο αυτό αφορά τις εργασίες χωματουργικών, επενδεδυμένων τάφρων, ερεισμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών καθώς και τα τεχνικά  έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν (σήραγγα εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover) μήκους 84,14 μέτρα, δύο γέφυρες μήκους 10 μέτρων επί της 24ης επαρχιακής οδού,  μια γέφυρα μήκους 10,00 μέτρων, επί της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο), τοίχους αντιστήριξης, μικρούς οχετούς και αποστραγγιστικές – αποχετευτικές τάφρους).

Επιπλέον το έργο προβλέπει κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (πινακίδες και διαγράμμιση λωρίδων κυκλοφορίας, αποκλεισμένων επιφανειών), ασφάλιση οδού (στηθαία ασφαλείας), οδοφωτισμό κόμβων και σήραγγας εκσκαφής καθώς και έργα  πρασίνου.

Υποέργο 2: Απαλλοτριώσεις
Υποέργο 3: Εργασίες αρχαιολογίας
Υποέργο 4: Δίκτυα ΟΚΩ
Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος

Προγραμματική σύμβαση για κάστρο Μεθώνης

Στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτών αρχαιολογικών εργασιών». Η προγραμματική αφορά την συνεργασία του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου Νέστορος για την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και έχει προϋπολογισμό 475.000 €. Το εν λόγω ποσό αφορά τη συμμετοχή του Υπουργείου κατά 195.000 €, της Περιφέρειας για ποσό 250.000 € ενώ η συμμετοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος ανέρχεται σε ποσό 30.000 €.

Αντικείμενο της προγραμματικής είναι:

 • Η εκπόνηση μελετών στερέωσης στο δυτικό και ανατολικό επιθαλάσσιο τείχος,
 • Η εκπόνηση μελετών στερέωσης και αποκατάστασης για το επιθαλάσσιο οχυρό Μπούρτζι
 • Η ανάθεση ερευνητικού προγράμματος για την αποκατάσταση της Ακρόπολης του κάστρου, της διαδρομής πρόσβασης και των πυλών
 • Η υποστήριξη αρχαιολογικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ανάδειξη του Κάστρου (καθαρισμοί, αποχωματώσεις, ανασκαφικές εργασίες κλπ.).
 • Η εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση των οθωμανικών λουτρών

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης εκτιμάται ότι το σύνολο των μελετών και εργασιών που προβλέπει θα ολοκληρωθεί σε 30 μήνες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ

Εγκρίθηκε επίσης η προγραμματική σύμβαση, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου 1888, για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση – Συντήρηση Γηπέδου Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888», προϋπολογισμού 300.000 €, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη που εκπόνησε ο Μεσσηνιακός Γ.Σ., οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν:

 • Την αντικατάσταση του υπάρχοντος φυσικού χλοοτάπητα στο γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα
 • Τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, από την οποία θα αποστραγγίζουν τα όμβρια ύδατα
 • Την εγκατάσταση του συστήματος διαβροχής του χλοοτάπητα.
 • Το έργο θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση 7ης Επαρχιακής Οδού (Τμήμα Κάτω Μέλπεια – Στάσιμο – Όρια Νομού)», με προϋπολογισμό 460.000 €. Το έργο αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης του καταστρώματος της επαρχιακής οδού (ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα, σημάνσεις) και στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εν λόγω τμήμα της 7ης επαρχιακής.

Επιπλέον, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε Tη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας, «ΦΑΡΙΣ», με αντικείμενο τη στήριξη του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.