Αναβάλλονται τα μαθήματα και οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

0

Αναβάλλεται έως και την 30ή Απριλίου 2020 η διενέργεια όλων των θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και πάσης φύσεως μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού, όπως ανακοινώθηκε από την Π.Ε. Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α΄/11-03-2020), “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, εξεδόθη το με ΑΔΑ:Ω2ΒΤ465ΧΘΞ-3ΝΗ έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα:

  1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30 Απριλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)  που λήγουν έως την 30Η Απριλίου 2020. Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
  2. Έως και την 30ή Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό:
    – Ανανέωσης άδειας οδήγησης των κατηγοριώνC1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία.
    – Ανανέωσης Π.Ε.Ι. που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης ή και αρχικής χορήγησης Π.Ε.Ι. μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης εφόσον πρόκειται για οδηγούς που απαλλάσσονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. (περιπτώσεις α & β της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008).

Για την επίτευξη τούτου προγράμματα περιοδικής κατάρτισης στις Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι. κατά την υπόψη χρονική περίοδο  για την χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης δύναται να διενεργούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας αυξάνεται ώστε να ικανοποιεί την σχέση 4,0 m2/εκπαιδευόμενο, με ευθύνη της Σχολής/Κέντρου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. 30063/4796/2013 (ΦΕΚ 2643 Β΄).

Συμπληρωματικά των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Α3/Οικ.18813/2233/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, αναβάλλεται έως και την 30ή Απριλίου 2020 η διενέργεια όλων των:

  • Θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών
  • Μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών
  • Θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
  • Μαθημάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή/και περιοδική κατάρτιση (Π.Ε.Ι.)
μοιραστειτε το:

Comments are closed.