Καμία παράταση στις φορολογικές οφειλές

0

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

«Δεν υπάρχει εκ του Νόμου δυνατότητα για περαιτέρω παράταση της αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων» πέραν της 7ης Μαρτίου 2017 για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσων έχουν την κύρια κατοικία ή εγκατάστασή τους στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου περιοχές της Μεσσηνίας.

Την απάντηση αυτή, σε σχετικό αίτημα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας για παράταση για ένα ακόμα εξάμηνο της αναστολής πληρωμής των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, έδωσε η Γραμματεία του Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απάντηση έχει ως εξής:

«Με την α.π. ΠΟΛ 1126/14.9.2016 (ΦΕΚ 2970/ Β) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, δόθηκε αναστολή μέχρι και την 7.3.2017 για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Α.Υ.Ο., οφειλών των προσώπων και οντοτήτων που έχουν την κύρια κατοικία ή εγκατάστασή τους σε πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238/ Α), με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές, σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι το διάστημα για το οποίο παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η ευχέρεια να προβεί στην ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση περιορίζεται σε έξι (6) μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ανωτέρω ΠΟΛ δημοσιεύτηκε την 16.9.2016 και η αναστολή πληρωμής ορίστηκε έως και την 7.3.2017, το προαναφερθέν διάστημα των έξι (6) μηνών έχει ήδη καλυφθεί και δεν υπάρχει εκ του Νόμου δυνατότητα για περαιτέρω παράταση της αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.