Εγγραφές στους Παιδικούς της Μεσσήνης

0

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης για το σχολικό έτος 2018-19 θα υποβάλλονται από 10 έως 31 Μαΐου 2018. Δεκτά γίνονται παιδιά που το Σεπτέμβριο του 2018 θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη, μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. Από το σχολικό έτος 2018-19 τα προνήπια θα εγγράφονται υποχρεωτικά στο νηπιαγωγείο (ΑΔΑ: 6ΠΧ64653ΠΣ-ΠΦΕ). Επομένως οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν παιδιά με έτος γέννησης από την 1/1/2015 μέχρι 31Μαρτίου 2016.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Μεσσήνης είναι:

 • Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Δαρδανελίων 6, Συνοικισμός) τηλ: 27220 22311
 • Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μητροπέτροβα, υδραγωγείο) τηλ: 27220 24260
 • Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μεταμ. Σωτήρος, πλησίον Δημαρχείου) τηλ: 27220 24324
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανδρούσας (Ανδρούσα) τηλ: 27220 41276

Τα έντυπα των αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς, από όλους τους παιδικούς σταθμούς (Α΄, Γ΄, Δ΄& Ανδρούσας). Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Διοίκησης Παιδικών Σταθμών (οδός Μεταμορφ. Σωτήρος- πλησίον Δημαρχείου) από τις 9:00 πμ έως 13:00 μμ τις εργάσιμες μέρες. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν το Σεπτέμβριο από την αρμόδια επιτροπή εγγραφών. Πληροφορίες στο τηλ. 27220 24324.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του πατέρα, ή της μητέρας, ή του κηδεμόνα του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης. Σε περίπτωση επανεγγραφής απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση.
 3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού από παιδίατρο συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (το έντυπο θα χορηγηθεί από την υπηρεσία) καθώς και αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Σε περίπτωση που ο γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα.
 5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων του τρέχοντος οικ. έτους.
 6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 7. Αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής (των γονέων και του παιδιού) στην Ελλάδα σε ισχύ (για τα παιδιά των αλλοδαπών γονέων).

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήµατος απαιτείται η προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους, ή ακριβές αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά όταν συντρέχουν ειδικοί κοινωνικοί λόγοι για μείωση ή απαλλαγή τροφείων:

 • Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου (για γονείς διαζευγμένους) και δικαστική απόφαση για επιμέλεια παιδιών ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (για παιδί ορφανό)
 • Βεβαίωση ΚΕΠΑ (για γονέα ή άλλο τέκνο με αναπηρία 67% και άνω)
 • Βεβαίωση από το στρατό (για γονέα στρατιώτη)
 • Αντίγραφο αποφ. δικαιούχου δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκριτικής απόφ. ένταξης στο ΚΕΑ (για γονείς άπορους)
 • Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος (για γονέα φυλακισμένο)

Για τις περιπτώσεις τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών αρκεί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Νέου Πρότυπου Κανονισµού  Λειτουργίας  Δηµοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) καθιερώνεται σύστημα μοριοδότησης με κοινωνικά-οικογενειακά- εργασιακά – οικονομικά κριτήρια  τα οποία έχουν εξειδικευθεί με την υπ΄αριθ.  125/25-4-2018 από  το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης:

Εξαιρούνται από τη µοριοδότηση  και εγγράφονται κατά προτεραιότητα:

 1. ορφανά παιδιά από ένα ή δύο γονείς.
 2. παιδιά με γονέα στη φυλακή
 3. παιδιά εργαζομένων µητέρων, όταν ήδη το ένα παιδί της ίδιας οικογένειας έχει επιλεγεί σε µια κατηγορία µε το σύστηµα µοριοδότησης,
 4. παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δοµών κατά της βίας των γυναικών ή άλλων καταστάσεων που βεβαιώνονται µετά από κοινωνική έρευνα)

Εγγραφές παιδιών κατ’ εξαίρεση µπορούν να γίνονται κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.